Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 31389 View view 107.20.120.65 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  บันทักเมื่อ 31/10/2016 09:24 น.

 

ประวัติสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ......วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา......................................................................

ที่ตั้ง.......เลขที่ 1  ถนนเทศบาล 3  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   95000………..……

โทรศัพท์...........0-7321-2338............................. โทรสาร..........0-7324-7565.....................................

Website………www.pdc.go.th…………….………. E – mail ……phadung_yala@hotmail.co.th...

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน……

จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ...........16   มิถุนายน   2524............................................................

นับรวมถึงปีการศึกษา 2557  เป็นเวลา....33....ปี

 

              ที่ตั้งของวิทยาลัยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ           จรดกับ โรงแรมยะลารามา

ทิศใต้                จรดกับ ถนนธนวิถี

ทิศตะวันออก จรดกับ     ทางเดินรถไฟ

ทิศตะวันตก       จรดกับ โรงเรียนเทศบาล 4

 

              ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วยสถานศึกษา วัด ย่านธุรกิจ  ชุมชน  สถานพยาบาลของชุมชน  สถานีรถไฟ   สถานีดับเพลิงย่อย

              ภาพรวมชุมชนในพื้นที่ ลักษณะของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา    มีประชากรประมาณ 500,814 คนประชาชนร้อยละ75.42 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 24.25  นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 0.33 นับถือศาสนาอื่นๆ  ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม หน่วยงานสถานประกอบการและชุมชนให้ความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์ที่ดีในการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยดีตลอดมาอาทิ เช่น กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ อีกทั้งวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมระหว่างวิทยาลัย ชุมชน ในการพัฒนาทักษะทางด้าน ICT โดยจัดอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน  สถานประกอบการและชุมชนให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานสถานประกอบการและชุมชนอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ …4.60…. ไร่  …-.. งาน …-… ตารางวา

 

              ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก  เปิดทำการสอนระดับ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในรอบ  4   ปี การศึกษาที่ผ่านมา   มีนักเรียน นักศึกษาเฉลี่ยปีการศึกษาละ  410  คน   และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนนักศึกษา  เฉลี่ย    ปีการศึกษาละ   500   คน

 

              ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    วิทยาลัยได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเอกชน     ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เก่ง ดี มีสุข)        มีทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ   มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
Yala Phadungpracha Vocatinol College
เลขที่ 1 ถนนเทศบาล3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  เบอร์โทรติดต่อ  073-212338,Fax 073-247565
ติดต่อผู้ดูแล sai_nuddin@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo