Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 31389 View view 107.20.120.65 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ปรัชญา/วิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์  บันทักเมื่อ 31/10/2016 10:16 น.

 

สัญลักษณ์ของวิทยาลัย

 

ปรัชญาของวิทยาลัย

 

“ประพฤติดี    มีวินัย    ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม”

ประพฤติดี หมายความว่า เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัยอันพึงประสงค์ของสังคม  เป็นผู้ที่มีมารยาทดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดี  อยู่ในกรอบที่ดีของสังคม

          มีวินัย หมายความว่า เป็นผู้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม  ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยและสังคมอย่างถูกต้อง มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาและกฎเกณฑ์ของสังคม เคารพระบอบประชาธิปไตย และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          ทักษะเยี่ยม หมายความว่า เป็นผู้ที่มีความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนตนเองในเรื่องของทักษะ การอาชีพ  การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการจัดการ  สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  มีความรู้ความชำนาญในด้านวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้จริงตลอดจนสามารถนำอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีทักษะ มีชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

          เปี่ยมคุณธรรม   หมายความว่า  เป็นผู้ที่มีศรัทธาในศาสนา  ยึดมั่นในหลักธรรม  มีค่านิยมที่ถูกต้อง  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อสังคมและรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความประพฤติดี  ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน มีน้ำใจเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่  และสามารถดำรงชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น

 

วิสัยทัศน์

 

ภายในปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีทักษะ มีความรู้  ความสามารถ ทางด้านวิชาชีพ  สามารถบริการชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อัตลักษณ์

 

อัตลักษณ์   :  เป็นคนดี    มีทักษะด้านวิชาชีพ

 

เป็นคนดี หมายถึง วิทยาลัยเสริมสร้างปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม/มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา/มีความรับผิดชอบ/มีวินัยในตนเอง/ตรงต่อเวลา/เคารพกฎหมายและ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

มีทักษะวิชาชีพ หมายถึง วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้เชิงวิชาการและมีความชำนาญในสาขาวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานประกอบอาชีพ/หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการ

 

เอกลักษณ์

 

เอกลักษณ์  : คอมพิวเตอร์เด่น   เน้นบริการสู่ชุมชน  

 

คอมพิวเตอร์เด่น หมายถึง   วิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการ

 

ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

เน้นบริการสู่ชุมชน หมายถึง  วิทยาลัยฯ ให้บริการแก่ชุมชนในทุก ๆ ด้าน    อาทิเช่น  ด้านวิชาชีพ 

 

ด้านวิชาการด้านกิจกรรม ด้านอาคารสถานที่ฯ    จนที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน/หน่วยงานประกอบการ

 

คำขวัญ              ก้าวนำ IT  คนดี  มีวินัย  อนาคตสดใส  จบแล้วมีงานทำ

 

สีประจำวิทยาลัย  สีม่วง – เหลือง

 

              สีม่วง หมายถึง  สีแห่งความสามัคคี

 

              เหลือง หมายถึง สีแห่งปัญญา สีแห่งความสว่าง

             สีม่วง เหลือง  หมายถึง   รู้รัก  สามัคคี  สติมี  ปัญญาเกิด

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
Yala Phadungpracha Vocatinol College
เลขที่ 1 ถนนเทศบาล3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  เบอร์โทรติดต่อ  073-212338,Fax 073-247565
ติดต่อผู้ดูแล sai_nuddin@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo