Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 31389 View view 107.20.120.65 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : เกียรติยศความภาคภูมิใจ  บันทักเมื่อ 31/10/2016 10:53 น.

           

เกียรติยศชื่อเสียง จุดเด่นของสถานศึกษา

 

 

วิทยาลัย                 

 

<        วิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ด้านการอาชีวศึกษา  รอบที่สอง  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) ด้วยคะแนน  4.58  อยู่ในระดับดีมาก

 

<        โล่รางวัลสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมระดับอาชีวศึกษา  จากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี  เป็นเวลา  10  ปีต่อเนื่อง ดังนี้

 

ó    พ.ศ.  2546  โล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์               ยอดเยี่ยมระดับอาชีวศึกษา  จากอดีตนายกรัฐมนตรี  พันตำรวจโททักษิณ  ชินวัตร

 

ó    พ.ศ.  2547  โล่รางวัลชนะเลิศ สถาบันการศึกษาผู้ส่งเสริมการแข่งขันและมีทักษะคอมพิวเตอร์ระดับอาชีวศึกษาจากอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร

 

ó       พ.ศ.  2548   โล่รางวัลดีเด่นอันดับ  1  สถาบันการศึกษาผู้ส่งเสริมการแข่งขันและมีทักษะคอมพิวเตอร์ระดับอาชีวศึกษา  จากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอดิศัย  โพธารามิค

 

ó       พ.ศ. 2549   โล่รางวัลดีเด่นอันดับ  1  สถาบันการศึกษาผู้ส่งเสริมการแข่งขันและมีทักษะคอมพิวเตอร์ระดับอาชีวศึกษา  จากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์   ฉายแสง

 

ó       พ.ศ. 2550   โล่รางวัลชนะเลิศ สถาบันการศึกษาผู้ส่งเสริมการแข่งขันและมีทักษะคอมพิวเตอร์ระดับอาชีวศึกษา จากอดีตนายกรัฐมนตรี  พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์

 

ó       พ.ศ. 2551   โล่รางวัลชนะเลิศ   สถาบันการศึกษาผู้ส่งเสริมการแข่งขันและมีทักษะคอมพิวเตอร์ระดับอาชีวศึกษา   จากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

 

            พลเอกเปรม   ติณสูลานนท์

 

ó        พ.ศ. 2552  โล่รางวัลชนะเลิศ สถาบันการศึกษาผู้ส่งเสริมการแข่งขันและมีทักษะ

 

คอมพิวเตอร์ระดับอาชีวศึกษา จากนายกรัฐมนตรี  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

 

ó       พ.ศ. 2553  โล่รางวัลชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม

 

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2553 จากนายกรัฐมนตรี

 

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

 

ó       พ.ศ.  2554   โล่รางวัลชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม

 

           ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2554  จาก นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 

ó      พ.ศ.  2555 โล่รางวัลชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม

 

           ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2555  จาก นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 

ó    พ.ศ. 2556 โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2556 จาก นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

ó    พ.ศ. 2557   โล่รางวัลสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม         

 

              ระดับอาชีวศึกษา  ประจำปี  2557   จากนายธำรง  เจริญกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

 

%   รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงขนาดกลาง ตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

         เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดยสำนักผู้ตรวจราชการ

 

         กระทรวงศึกษาธิการที่ 12 ยะลา

 

%   ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต   จากสำนักงานคณะกรรมการ

 

         การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ

 

%   รางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นที่ดำเนินการให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเอดส์แก่เยาวชน      

 

         เป็นสถานศึกษา  1  ใน  2  ของสถานศึกษาทั่วประเทศ   เข้ารับประทานรางวัล  จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ

 

        พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในงานเทียนส่องใจเทิดไท้องค์โสมฯ

 

%    โล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนด้านกีฬาของจังหวัดยะลา

 

%  รองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดโครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2553   ณ สำนักงาน

 

         คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดยะลา  (คปภ.)

 

%   รางวัลชมเชย   การประกวดโครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2554      สำนักงานคณะกรรมการ

 

         กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดยะลา  (คปภ.)        

 

%   รางวัลโรงเรียนดีเด่น  จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

 

%  ได้รับรางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคใต้  ประจำปี ๒๕๕๖  จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

 

% โล่เกียรติคุณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา  เป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาดีเด่น อันดับ1 ภาคใต้ ได้รับรางวัลพระราชทาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคใต้ ประจำปี 2556

 

% รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น  ในงานมหกรรมรวมพล ประจำปี 2556  วันที่  14-15  กรกฎาคม  2556  

 

  อาคาร 9 ศูนย์ประชุม IMPACT Forum  เมืองทองธานี  กรุงเทพ 

 

จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 

%  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้         ประจำปี 2557  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา            ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ  วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน  2557  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

% สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ระดับ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1  ผลงาน  TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ  งานมหกรรมรวมพลสมาชิก  TO BE NUMBER ONE  ในโอกาสครบรอบ    12 ปี ประจำปี 2557  วันที่ 15-17 กรกฎาคม  2557    ศูนย์การประชุมอินแพค  ฟอรั่ม  เมืองทองธานี

 

%  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ประเภท RSC Show  การประกวดผลงานโครงการถนนปลอดภัย         ในสถานศึกษา  ระดับประเทศ (RSC Show)   ซึ่งทางวิทยาลัยฯ  ได้เป็นตัวแทนในระดับภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ  วันที่  25-26  พฤศจิกายน 2557 

 

            ผู้บริหาร

 

O   ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น จากมูลนิธิยะลาบำรุง – ผดุงประชา

 

O   ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสนับสนุนโครงการโรงเรียนสีขาว   จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

O   ได้รับคัดเลือกเป็น  “ผู้บริหารดีเด่น”  เนื่องในวันครูแห่งชาติ  ประจำปี  2553  จากคณะกรรมการจัด

 

         งานวันครู  จังหวัดยะลา

 

O   ได้รับประกาศเกียรติคุณ  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ  เสียสละ  อดทน  และพัฒนา

 

         คุณภาพชีวิตได้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี

 

         ขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

 

         ทางการศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

 

O   ได้รับโล่สนับสนุนการจัดงานวันสถาปนา  ร.ร. จปร.  ครบรอบปีที่  123   ประจำปี  2553  

 

         จาก    พลตรีชาญประดิษฐ์      แสงนิล     ประธานการจัดงาน

 

O    รางวัลผู้บริหารดีเด่น  จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

 

O    รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของ สกสค. ประจำปี พ.ศ.2555      

 

O   นางสมพร  ชุ่มศิริ  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ คนดี  ศรียะลา  เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดยะลา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2556 ภาคประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แผนงานสการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

 

        ครู  อาจารย์

 

J   รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลครูผู้สอนดี    จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

 

J    รางวัลชมเชย  การประกวดโครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2554      สำนักงานคณะกรรมการ

 

         กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดยะลา  (คปภ.)

 

J   นางมลศิการณ์   นงรัตน์   ได้รับรางวัล ครูดีเด่น  เนื่องในงานวันครู    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
Yala Phadungpracha Vocatinol College
เลขที่ 1 ถนนเทศบาล3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  เบอร์โทรติดต่อ  073-212338,Fax 073-247565
ติดต่อผู้ดูแล sai_nuddin@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo