ประวัติการจัดตั้ง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

สภาพชุมชน

? ? ? ? ? ? ? ? ลักษณะของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่ ใจกลางเมือง? ในอำเภอเมือง? จังหวัดยะลา? มีประชากรประมาณ? 466,885? คน? ประชาชนร้อยละ? 76.58?? นับถือศาสนาอิสลาม?? ร้อยละ? 22.74? นับถือศาสนาพุทธ และ? ร้อยละ? 0.31?? นับถือศาสนาอื่น ๆ??? ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม? หน่วยงาน? สถานประกอบการและชุมชนให้ความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์ที่ดี? ในการจัดกิจกรรมต่างๆ? ด้วยดีตลอดมา อาทิเช่น? กิจกรรมทางวิชาการ? กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน? กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ? อีกทั้งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมระหว่างวิทยาลัย ชุมชน ในการพัฒนาทักษะทางด้าน ICT? โดยจัดอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน? สถานประกอบการ? และชุมชนให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย? ??ทำให้วิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน? สถานประกอบการและชุมช

ประวัติสถานศึกษ

? ? ? ? ? ? ? ? วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เปิดทำการเรียน การสอนตั้งแต่ปีการศึกษา? 2524? เป็นวิทยาลัยในเครือมูลนิธิยะลาบำรุงผดุงประชา? ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อบำรุงการศึกษา ฟื้นฟูและส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรมของเยาวชนในภาคใต้ ส่งเสริมเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญสาธารณกุศลและ?? สังคมสงเคราะห์? ตั้งอยู่เลขที่? 1? ถนนเทศบาล 3? ตำบลสะเตง? อำเภอเมือง? จังหวัดยะลา??? ซึ่งมี? ?นายจักรกฤษณ์??? ธัญญคุณากรสกุล? ประธานมูลนิธิ???? นายพงษ์ศักดิ์ ??ยิ่งชนม์เจริญ ????????????????????ผู้รับใบอนุญาต? และผู้จัดการ ?นางสมพร? ชุ่มศิริ ???ผู้อำนวยการ?? บริหารโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ????เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)? สาขางานการบัญชี,? สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,? สาขางานการขาย? และสาขาวิชาการโรงแรม? และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ? และสาขาวิชาการโรงราและการบริการ? วิทยาลัยมีนักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น? 413? คน? มีห้องเรียน จำนวน? 16? ห้องเรียน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ครู ? บุคลากรของวิทยาลัย มีจำนวน? 39? คน? จำแนกดังนี้?? ผู้บริหาร? 5? คน? คุณวุฒิปริญญาโท? ?1? คน? ปริญญาตรี 4? คน? ครูผู้สอน 16? คน? คุณวุฒิปริญญาตรี? 15? คน? คุณวุฒิปริญญาโท? 1 คน???????????? ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการและบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน? 5? คน ?คุณวุฒิปริญญาตรี? 5? คน??? กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี ??1? คน???? อาจารย์พิเศษ ??3? คน???? ปริญญาตรี? 3? คน? ครูบุคลากรมีอายุช่วงระหว่าง? ?24? -? 60? ปี?? ประสบการณ์ทำงานของครูช่วงระหว่าง? 1 ? 31 ปี?? มีนักการภารโรงและ???? ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ??6? คน?? เจ้าหน้าที่ทั่วไป?? 2? ค ? ? ? ? ? ? ? ? วิทยาลัยมีการบริหารจัดการแบบนิติบุคคล? โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมกันบริหารวิทยาลัย? มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและเป็นระบบ? มีการกระจายอำนวยในการบริหารงาน? โปร่งใส? สามารถตรวจสอบได้? มีการทำงานเป็นทีม? โดยการร่วมกันวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน? และปฏิบัติร่วมกันอย่างมีความสุข? ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย????????????????????? มีประสิทธิภาพ? ประสิทธิผล? และมีคุณภาพ? เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน? สถานประกอบการ? และชุมชน