อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ “เป็นคนดี    มีทักษะวิชาชีพ

เป็นคนดี: วิทยาลัยเสริมสร้างปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม/มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา/มีความรับผิดชอบ/มีวินัยในตนเอง/ตรงต่อเวลา/เคารพกฎหมายและ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

มีทักษะวิชาชีพ:วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้เชิงวิชาการและมีความชำนาญในสาขาวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานประกอบอาชีพ/หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการ

 

เอกลักษณ์ “คอมพิวเตอร์เด่น เน้นบริการสู่ชุมชน”

คอมพิวเตอร์เด่น หมายถึง   วิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เน้นบริการสู่ชุมชน หมายถึง  วิทยาลัยฯ ให้บริการแก่ชุมชนในทุก ๆ ด้าน    อาทิเช่น  ด้านวิชาชีพ  ด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรม ด้านอาคารสถานที่  ฯ    จนที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน/หน่วยงาน/สถานประกอบการ