ปรัชญา

 

ปรัชญาของวิทยาลัย

ประพฤติดี    มีวินัย    ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม