ปรัชญา

?

ปรัชญาของวิทยาลัย

?ประพฤติดี??? มีวินัย??? ทักษะเยี่ยม??? เปี่ยมคุณธรรม?