เพลงมาร์ชประจำวิทยาลัย

มาร์ชผดุงประชาพณิชยการ

?
? ? ? ? ? ? ? ? ? สถาบันก่อเกิดกำเนิดงาม?? ? ?คุณธรรมคู่วินัยใฝ่ศึกษา
? ? ? ?
? ทักษะเยี่ยมประพฤติดีมีวิทยา ? สื่อนำพาพัฒนาสร้างสรรค์
? ? ? ?
? สานวิชาสร้างรักสามัคคี ? เชื่อมไมตรี ผ.ก. ก่อสำพันธ์
? ? ? ?
? ขจรชื่อผดุงประชาพณิชยการ ? ร่วมประสานปรองดองเป็นหนึ่งเดียว
? ? ? ?
? (ซ้ำ)??? ด้วยรักและหมายมุ่ง ? มูลนิธิยะลาบำรุง-ผดุงประชา
? ? ? ?
? ร่วมพลังแห่งความศรัทธา ? เกิดแหล่งศึกษายืนยงคู่เมือง
? ? ? ?
? ผดุงประชาพณิชยการ ? ชื่อกังวานเลิศหรูฟูเฟื่อง
? ? ? ?
? ธุรกิจพาณิชย์รุ่งเรือง ? ชาวม่วง-เหลืองประดับใจชน
? ? ? ?
? สถาบันพริ้งเพริศเลิศความดี??? ? เปี่ยมศักดิ์ศรีใฝ่ผดุงให้สูงล้น
? ? ? ?
? เทิดธงชัยม่วง-เหลืองนำเยาวชน ? สู่สากลเทิดสถาบันนิจนิรันดร์
? ? ? ?
?
?