เพลงมาร์ชประจำวิทยาลัย

มาร์ชผดุงประชาพณิชยการ

 
                  สถาบันก่อเกิดกำเนิดงาม      คุณธรรมคู่วินัยใฝ่ศึกษา
       
  ทักษะเยี่ยมประพฤติดีมีวิทยา   สื่อนำพาพัฒนาสร้างสรรค์
       
  สานวิชาสร้างรักสามัคคี   เชื่อมไมตรี ผ.ก. ก่อสำพันธ์
       
  ขจรชื่อผดุงประชาพณิชยการ   ร่วมประสานปรองดองเป็นหนึ่งเดียว
       
  (ซ้ำ)    ด้วยรักและหมายมุ่ง   มูลนิธิยะลาบำรุง-ผดุงประชา
       
  ร่วมพลังแห่งความศรัทธา   เกิดแหล่งศึกษายืนยงคู่เมือง
       
  ผดุงประชาพณิชยการ   ชื่อกังวานเลิศหรูฟูเฟื่อง
       
  ธุรกิจพาณิชย์รุ่งเรือง   ชาวม่วง-เหลืองประดับใจชน
       
  สถาบันพริ้งเพริศเลิศความดี      เปี่ยมศักดิ์ศรีใฝ่ผดุงให้สูงล้น
       
  เทิดธงชัยม่วง-เหลืองนำเยาวชน   สู่สากลเทิดสถาบันนิจนิรันดร์