วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ปีการศึกษา  2556 – 2560  วิทยาลัยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีทักษะทางด้านวิชาชีพ   มีความรู้  ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้