วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ปีการศึกษา? 2556 ? 2560? วิทยาลัยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี? มีทักษะทางด้านวิชาชีพ?? มีความรู้? ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้