วิจัยครู

วิจัยครูปี 2565

ลำดับที่ ชื่อผู้วิจัย เนื้อหาวิจัย วีดีโอนำเสนอ
1 มลศิการณ์ นงรัตน์ คลิก คลิก
2 ซุลกิฟลีย์ สหสันติวรกุล คลิก คลิก
3 นูรีซะห์ วานิ คลิก คลิก
4 ชุติมา เหมทานนท์ คลิก คลิก
5 อารีย์ บือนา คลิก คลิก
6 สุดารัตน์ ชุมภูแสง คลิก คลิก
7 วันเพ็ญ สถาวรกวิน คลิก คลิก
8 ธัญยรัตน์ ณุวงษ์ศรี คลิก คลิก
9 สุธี ช่วยสถิตย์ คลิก คลิก

วิจัยครูปี 2566

ลำดับที่ ชื่อผู้วิจัย เนื้อหาวิจัย วีดีโอนำเสนอ
1 ไซนุดดีน สุหลง คลิก คลิก
2 มลศิการณ์ นงรัตน์ คลิก คลิก
3 อารีย์ บือนา คลิก คลิก
4 สุดารัตน์ ชุมภูแสง คลิก คลิก
5 ชุติมา เหมทานนท์ คลิก คลิก
6 ฐาปนี สุขนิตย์ คลิก คลิก
7 นูรีซะห์ วานิ คลิก คลิก
8 นิพาพร ชุมนุมมณี คลิก คลิก
9 ซุลกิฟลีย์ สหสันติวรกุล คลิก คลิก
10 สุธี ช่วยสถิตย์ คลิก คลิก
11 กมลกรานต์ กิจไพบูลทวี คลิก คลิก
12 วันเพ็ญ สถาวรกวิน คลิก คลิก
13 ธัญยรัตน์ ณุวงษ์ศรี คลิก คลิก
14 ณัฐชานันท์ น้อยทรงศ์ คลิก คลิก