อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

17 เมษายน 2562 ผู้บริหาร ครู – อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้หัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับองคฺ์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในยุคไทยแลนค์ 4.0 ” โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.สาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เลขานุการคณะกรรมการบริหารองคฺ์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 8 ??„??™, ?????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 24 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ?????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 24 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ?????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???