เข้ารับ โล่ห์รางวัลประชาธิปไตยดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา

ผล. สมพร กิติสาธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา และ นักศึกษา เข้ารับโล่ห์รางวัลประชาธิปไตยดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารนวมภูมินที์ ชั้น 2 วชิราวุธวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ??‚??‰?????„????????? ?????????????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??› ??????????‚??‰?????„?????????