อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์   :  เป็นคนดี    มีทักษะด้านวิชาชีพ

เอกลักษณ์ : คอมพิวเตอร์เด่น เน้นบริการชุมชน

คอมพิวเตอร์เด่น หมายถึง   วิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการ

ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เน้นบริการชุมชน หมายถึง  วิทยาลัยฯ ให้บริการแก่ชุมชนในทุก ๆ ด้าน    อาทิเช่น  ด้านวิชาชีพ 

ด้านวิชาการด้านกิจกรรม ด้านอาคารสถานที่ฯ จนที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน/หน่วยงาน ประกอบการ

หมายถึง วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้เชิงวิชาการและมีความชำนาญในสาขาวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานประกอบอาชีพ/หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการ