ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

เลขที่ 1 ถนนเทศบาล3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000