ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมวันภาษาไทย

ขอเชิญขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาไทย ?กิจกรรมวันภาษาไทย?วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๔.๐๐ ? ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

– การประกวดคัดลายมือ

– การประกวดเรียงความ

– การประกวดอ่านภาษาไทย

– การประกวดพูดในที่ชุมชน

– การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย

– การประกวดคำขวัญ

– การแข่งขันเกมปริศนาอักษรไขว้

ส่งรายชื่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อวท.ว.ผป.