ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายในการประชุมประสานความร่วมมือไทย มาเลย์

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายในการประชุมประสานความร่วมมือไทย มาเลย์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาหาร วันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??› ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??› ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??› ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??› ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??› ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

 

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 12 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??› ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

 

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??› ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??› ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???