ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร10

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เดินทางไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร