วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

สารจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563