อบรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง ?ภาวะผู้นำและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม?

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จัดกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง ?ภาวะผู้นำและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม?

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 4 ??„??™, ?????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™ ????????????????‡??€??—??‰???