ประวัติสถานศึกษา

จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  16   มิถุนายน   2524

นับรวมถึงปีการศึกษา 2562  เป็นเวลา 38  ปี

ที่ตั้งของวิทยาลัยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ         จรดกับ โรงแรมยะลารามา

ทิศใต้             จรดกับ ถนนธนวิถี

ทิศตะวันออก    จรดกับ    ทางเดินรถไฟ

ทิศตะวันตก      จรดกับ โรงเรียนเทศบาล 4

ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วยสถานศึกษา วัด ย่านธุรกิจ  ชุมชน  สถานพยาบาลของชุมชน สถานีรถไฟ   สถานีดับเพลิงย่อย

ภาพรวมชุมชนในพื้นที่ ลักษณะของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองในอำเภอเมือง จังหวัดยะลามีประชากรประมาณ 500,814 คนประชาชนร้อยละ75.42 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 24.25  นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 0.33 นับถือศาสนาอื่นๆ  ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม หน่วยงาน สถานประกอบการและชุมชนให้ความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์ที่ดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา  อาทิ เช่น กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ อีกทั้งวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมระหว่างวิทยาลัย ชุมชน ในการพัฒนาทักษะทางด้าน ICT โดยจัดอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน สถานประกอบการและชุมชนให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานสถานประกอบการและชุมชนอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ …4.60…. ไร่  …-.. งาน …-… ตารางวา

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก เปิดทำการสอนระดับ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในรอบ 4 ปี การศึกษาที่ผ่านมา                              มีนักเรียน นักศึกษาเฉลี่ยปีการศึกษาละ 410 คน และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนนักศึกษา เฉลี่ยปีการศึกษาละ 500 คน

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    วิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (เก่ง  ดี มีสุข)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ  มีวินัยในตนเอง มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และชุมชน มีจรรยาบรรณในวิขาชีพ มีความศรัทธาในสถาบันและองค์กร มีทักษะทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง  จบแล้วมีงานทำ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน และสังคม