อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

“ อัตลักษณ์   :  เป็นคนดี    มีทักษะด้านวิชาชีพ ”

“ เอกลักษณ์  : คอมพิวเตอร์เด่น   เน้นบริการสู่ชุมชน ”

คอมพิวเตอร์เด่น หมายถึง   วิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการ

ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เน้นบริการสู่ชุมชน หมายถึง  วิทยาลัยฯ ให้บริการแก่ชุมชนในทุก ๆ ด้าน    อาทิเช่น  ด้านวิชาชีพ 

ด้านวิชาการด้านกิจกรรม ด้านอาคารสถานที่ฯ    จนที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน/หน่วยงาน ประกอบการ

“ เอกลักษณ์  : คอมพิวเตอร์เด่น   เน้นบริการสู่ชุมชน ”

เป็นคนดี หมายถึง วิทยาลัยเสริมสร้างปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม/มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา/มีความรับผิดชอบ/มีวินัยในตนเอง/ตรงต่อเวลา/เคารพกฎหมายและ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

มีทักษะวิชาชีพ หมายถึง วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้เชิงวิชาการและมีความชำนาญในสาขาวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานประกอบอาชีพ/หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการ