ปรัชญา

?ประพฤติดี??? มีวินัย? ??ทักษะเยี่ยม??? เปี่ยมคุณธรรม?

ประพฤติดี? หมายความว่า? เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัยอันพึงประสงค์ของสังคม? เป็นผู้ที่มีมารยาทดี? มีคุณธรรม จริยธรรม? มีวินัยในตนเอง? มีความซื่อสัตย์ สุจริต และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดี? อยู่ในกรอบที่ดีของสังคม

มีวินัย?? ?หมายความว่า? เป็นผู้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยและสังคมอย่างถูกต้อง มีเหตุผล? มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม? เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น? ปฏิบัติตามกฎกติกาและกฎเกณฑ์ของสังคม เคารพระบอบประชาธิปไตย และเทิดทูนสถาบันชาติ? ศาสนา? พระมหากษัตริย์

ทักษะเยี่ยม?? หมายความว่า? เป็นผู้ที่มีความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนตนเองในเรื่องของทักษะ? การอาชีพ? การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการจัดการ? สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง มีทักษะการใช้เทคโนโลยี? มีความรู้ความชำนาญในด้านวิชาชีพ? ปฏิบัติงานได้จริงตลอดจนสามารถ?? นำอุปกรณ์เครื่องมือ? เครื่องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีทักษะมีชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เปี่ยมคุณธรรม ? หมายความว่า? เป็นผู้ที่มีศรัทธาในศาสนา? ยึดมั่นในหลักธรรม? มีค่านิยมที่ถูกต้อง? มีความรับผิดชอบต่อตนเอง? ต่อสังคมและรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม? มีความประพฤติดี

ซื่อสัตย์สุจริต? อดทน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่? และสามารถดำรงชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น