ปรัชญา

ประพฤติดี    มีวินัย    ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม

ประพฤติดี  หมายความว่า  เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัยอันพึงประสงค์ของสังคม  เป็นผู้ที่มีมารยาทดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดี  อยู่ในกรอบที่ดีของสังคม

มีวินัย    หมายความว่า  เป็นผู้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยและสังคมอย่างถูกต้อง มีเหตุผล  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น  ปฏิบัติตามกฎกติกาและกฎเกณฑ์ของสังคม เคารพระบอบประชาธิปไตย และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

ทักษะเยี่ยม   หมายความว่า  เป็นผู้ที่มีความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนตนเองในเรื่องของทักษะ  การอาชีพ  การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการจัดการ  สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  มีความรู้ความชำนาญในด้านวิชาชีพ  ปฏิบัติงานได้จริงตลอดจนสามารถ   นำอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีทักษะมีชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เปี่ยมคุณธรรม   หมายความว่า  เป็นผู้ที่มีศรัทธาในศาสนา  ยึดมั่นในหลักธรรม  มีค่านิยมที่ถูกต้อง  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อสังคมและรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความประพฤติดี

ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และสามารถดำรงชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น