ประวัติสถานศึกษา

จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่? 16?? มิถุนายน?? 2524

นับรวมถึงปีการศึกษา 2562? เป็นเวลา 38? ปี

ที่ตั้งของวิทยาลัยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ???????? จรดกับ โรงแรมยะลารามา

ทิศใต้???????????? จรดกับ ถนนธนวิถี

ทิศตะวันออก? ? จรดกับ??? ทางเดินรถไฟ

ทิศตะวันตก????? จรดกับ โรงเรียนเทศบาล 4

ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วยสถานศึกษา วัด ย่านธุรกิจ? ชุมชน? สถานพยาบาลของชุมชน สถานีรถไฟ?? สถานีดับเพลิงย่อย

ภาพรวมชุมชนในพื้นที่ ลักษณะของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองในอำเภอเมือง จังหวัดยะลามีประชากรประมาณ 500,814 คนประชาชนร้อยละ75.42 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 24.25? นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 0.33 นับถือศาสนาอื่นๆ? ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม หน่วยงาน สถานประกอบการและชุมชนให้ความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์ที่ดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา? อาทิ เช่น กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ อีกทั้งวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมระหว่างวิทยาลัย ชุมชน ในการพัฒนาทักษะทางด้าน ICT โดยจัดอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน สถานประกอบการและชุมชนให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานสถานประกอบการและชุมชนอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ ?4.60?. ไร่? ?-.. งาน ?-? ตารางวา

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก เปิดทำการสอนระดับ?? ประกาศนียบัตรวิชาชีพ? และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในรอบ 4 ปี การศึกษาที่ผ่านมา ?????????????????????????????มีนักเรียน นักศึกษาเฉลี่ยปีการศึกษาละ 410 คน และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนนักศึกษา เฉลี่ยปีการศึกษาละ 500 คน

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ? โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน??? วิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (เก่ง? ดี มีสุข)? มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ? มีวินัยในตนเอง มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และชุมชน มีจรรยาบรรณในวิขาชีพ มีความศรัทธาในสถาบันและองค์กร มีทักษะทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง? จบแล้วมีงานทำ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐ? เอกชน? ชุมชน และสังคม